RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarząd Fundacji

Zgodnie z §9 Statutu:

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
 2. Zarząd Fundacji w składzie:
  a. Prezes zarządu
  b. Wiceprezes zarządu
  c. jeden do trzech członków zarządu

  jest powoływany przez Radę Fundacji.
 3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
  a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
  b. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i przedstawianie ich radzie.
 5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy zarządu.
 6. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
 7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
 8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes zarządu, Wiceprezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 9. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd tworzy Biuro Fundacji. Zarząd może podjąć decyzję o wyodrębnieniu części zadań Fundacji, wskazując członka zarządu odpowiedzialnego za ich wykonanie i utworzyć dla ich obsługi odrębne biuro.
 10. Prezes zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji.Opublikował: Paulina Cylka
Publikacja dnia: 05.03.2015
Podpisał: Beata Łagocka
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 489