RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarząd Fundacji

Zgodnie z §9 Statutu:

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.

2. Zarząd Fundacji w składzie:
a) Prezes zarządu
b) dwóch do czterech członków zarządu
jest powoływany przez Radę Fundacji.

3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
b) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności i przedstawianie ich radzie.

5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy zarządu.

6. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.

8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 Opublikował: Beata Łagocka
Publikacja dnia: 05.03.2015
Podpisał: Beata Łagocka
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 459