RSS
A A A
SmodBIP

Rada Fundacji

13.09.2012

Zgodnie z §11 Statutu:

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.

2. Radę Fundacji w składzie:
a) Przewodniczący Rady,
b) członkowie w liczbie 2 – 8 powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.

3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według przez siebie uchwalonego regulaminu.

4. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu rady.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego roku.

6. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.

7. Do zakresu kompetencji Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa zarządu oraz pozostałych członków Zarządu - na wniosek Prezesa zarządu w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
b) zatwierdzania planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,
c) w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony,
d) przedstawianie do dnia 30 czerwca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów.

8. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należy nawiązywanie z Prezesem zarządu stosunku pracy i ustalanie mu wynagrodzenia.

9. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Opublikował: Emilia Pollok
Publikacja dnia: 13.09.2012

Dokument oglądany razy: 1521
« inne aktualności