RSS
A A A
SmodBIP

Statut 31.05.2020

25.08.2020

S T A T U T
FUNDACJI CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

I. Postanowienia ogólne


§ 1

1. Fundacja pod nazwą CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Alicję Pacewicz, Andrzeja Szeniawskiego i Jacka Strzemiecznego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej: KRYSTYNY REK w Warszawie ul. Krucza 23/31 m. 52 pod numerem repertorium A Nr 4521/1996
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.
4. Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej” może używać nazwy skróconej: CEO.
5. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zgromadzenie Fundatorów.

II. Cele Fundacji

§ 4

1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę poprawy jakości systemu oświaty, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz postaw przedsiębiorczości poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej.
2. Celem Fundacji jest wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości pracy szkoły, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, a także kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa.
3. Cel swój Fundacja realizuje poprzez nieodpłatne:
a. organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły,
b. prowadzenie i wspieranie edukacji obywatelskiej i prawnej,
c. prowadzenie i wspieranie edukacji ekonomicznej i edukacji na temat przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej i ekonomicznej,
d. prowadzenie i wspieranie edukacji w zakresie upowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego,
e. prowadzenie i wspieranie edukacji międzykulturowej,
f. prowadzenie i wspieranie edukacji medialnej i cyfrowej,
g. prowadzenie i wspieranie edukacji kulturowej i artystycznej,
h. prowadzenie i wspieranie edukacji europejskiej,
i. prowadzenie i wspieranie edukacji globalnej,
j. prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej, w tym na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie proekologicznych i odpowiedzialnych postaw, zachowań i rozwiązań z poszanowaniem środowiska naturalnego,
k. prowadzenie i wspieranie edukacji konsumenckiej,
l. prowadzenie i wspieranie edukacji sportowej, zdrowotnej oraz upowszechnianie kultury i aktywności fizycznej,
m. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
n. prowadzenie i wspieranie doradztwa zawodowego,
o. organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
p. współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki i metody nauczania,
q. organizowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli w celu zapoznawania ich z metodami uczenia i nauczania w innych krajach,
r. organizowanie pobytów nauczycieli z innych krajów w Polsce w celu zapoznania ich z metodami uczenia i nauczania w Polsce i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów społecznych z różnych krajów,
s. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w obszarach edukacji ujętych w statucie,
t. prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji oraz wartości demokratyczne, postawy obywatelskie, wolontariat i przedsiębiorczość,
u. inicjowanie i wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym,
v. wspieranie szkół, bibliotek i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
4. Cel swój Fundacja może realizować między innymi poprzez udzielanie wsparcia finansowego szkołom, instytucjom i innym organizacjom działającym na rzecz edukacji.
5. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

III. Majątek Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie
2 100 zł (dwa tysiące sto złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Majątek fundacji stanowią również:
a. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
b. subwencje osób prawnych,
c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
d. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
e. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
f. dochody ze zbiórek publicznych.
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
IV. Władze Fundacji

§ 6

1. Władzami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatorów,
b. Rada Fundacji,
2. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, którym kieruje Prezes zarządu.

§ 7

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, przy czym każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos w Zgromadzeniu Fundatorów.
2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków Rady Fundacji,
c. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów, z zastrzeżeniem §15, zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów.
4. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest także na wniosek podpisany przez minimum 2 Fundatorów złożony w Zarządzie Fundacji.
5. Fundatorzy mogą zwykłą większością głosów powoływać do Zgromadzenia Fundatorów inne osoby. W wypadku śmierci większości Fundatorów, prawo do rozszerzenia składu Zgromadzenia Fundatorów przysługuje pozostałym przy życiu Fundatorom.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w zakresie:
a. działalność wydawnicza i handlowa artykułami przemysłowymi i wydawnictwami dla uczniów i nauczycieli.
b. działalność szkoleniowa z zakresu metod nauczania i zarządzania dla pracowników oświaty.
c. działalność marketingowa, promocyjna i reklamowa.
d. pozaszkolne formy edukacji.
e. sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich.
f. sprzedaż praw związanych z know-how.
g. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
h. doradztwo oraz obsługa biurowa, IT, kadrowa, finansowa lub księgowa innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych oraz podmiotów komercyjnych o celach zbliżonych do działalności Fundacji.
i. prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania.
j. działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów.
k. działalność organizatorów turystyki.
2. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z posiadanego przez Fundację majątku środki finansowe w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
4. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
6. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
7. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

§ 9

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
2. Zarząd Fundacji w składzie:
a. Prezes zarządu
b. dwóch do czterech członków zarządu
jest powoływany przez Radę Fundacji.
3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
b. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i przedstawianie ich radzie.
5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy zarządu.
6. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
9. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd tworzy Biuro Fundacji. Zarząd może podjąć decyzję o wyodrębnieniu części zadań Fundacji, wskazując członka zarządu odpowiedzialnego za ich wykonanie i utworzyć dla ich obsługi odrębne biuro.
10. Prezes zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji.

§ 10

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu Prezesa zarządu lub 2 członków zarządu działających łącznie.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
2. Radę Fundacji w składzie:
a. Przewodniczący Rady,
b. członkowie w liczbie 2 – 8 powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.
3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według przez siebie uchwalonego regulaminu.
4. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu rady.
5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego roku.
6. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.
7. Do zakresu kompetencji Rady należy:
a. powoływanie i odwoływanie Prezesa zarządu, Wiceprezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu - na wniosek Prezesa zarządu w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
b. zatwierdzania planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,
c. w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony,
d. przedstawianie do dnia 30 czerwca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów.
8. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należy nawiązywanie z Prezesem zarządu stosunku pracy i ustalanie mu wynagrodzenia.
9. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 12

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Fundacji oraz nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ani nie dokonuje od podmiotów, w których uczestniczą powyższe osoby zakupu towarów i usług na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. Postanowienia końcowe.

§ 14

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 15

Uchwała o zmianie Statutu Fundacji lub celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji zapada większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 Zgromadzenia Fundatorów. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

§ 16

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzeniu Fundatorów uchwałą podjętą w trybie określonym w § 15 statutu.

Warszawa, 31.05.2020 r.

Opublikował: Adam Krzysztoporski
Publikacja dnia: 25.08.2020

Dokument oglądany razy: 746
« inne aktualności